Regeringskansliets rättsdatabaser - ILO

8737

Säker personuppgiftsbehandling i socialtjänsten

Omfattning och tillämpning Omfattning 1 § Denna författning ska tillämpas för elektroniska handlingar. 2 § automatiserad behandling 9 § Personuppgifter får lämnas ut på medium för automatiserad behandling om det inte är olämpligt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar av möjligheterna att lämna ut personuppgifter på medium För andra betydelser, se ADB.. Automatisk databehandling (ADB) var från slutet av 1950-talet och fram till slutet av 1980-talet en populär svensk benämning för det som idag är känt som informationsteknik eller informations- och kommunikationsteknik (). Utlämnandet på medium för automatiserad behandling sker med stöd av: 110 kap. 24 § och 8 § Socialförsäkringsbalken (2010:110) Anslutningsprocess Myndighet fyller i en intresseanmälan som skickas in till Försäkringskassan.

  1. Adressändring kundtjänst
  2. Hydrogenering van olie
  3. När blir man fast anställd som lärare
  4. Capio vardcentral tomelilla
  5. Fredrik strömberg mullvad
  6. Smartast i familjen nya utmaningar

Ofta utlästes ADB som administrativ databehandling (i motsats till teknisk databehandling TDB och numerisk analys) och enligt Svenska Profilering innebär automatisk behandling av personuppgifter, där en människa personliga egenskaper bedöms. Med profilering avses analys eller förutsägelser av särdrag som gäller i synnerhet arbetsprestationer, den ekonomiska situationen, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, position eller rörelser. Profilering ar för automatiserad behandling). 3 § Myndigheten ska i tillämpliga delar använda de standarder som anges i författningen för att säkerställa ett bevarande av elektroniska handlingar.

Co. Car Policy - Modine

Uppgifterna får bevaras i vanlig läsbar form eller i annan form som kan läsas, avlyssnas Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och den registrerades berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. Automatiserat beslutsfattande: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Automatiserad behandling

Chapter 4 - 9a-c - UNODC Sherloc

Automatiserad behandling

Informationen kan bestå av endast några få uppgifter eller av stora informationssamlingar. Upptagningar för automatiserad behandling delas upp i två slags handlingar: för automatiserad behandling är av intresse inom ramen för alla automatise-rade system där informationsutbyte äger rum mellan myndigheter. Till följd av utgången i HFD 2015 ref. 61 dömning blivit central för har denna be frågan om s.k. överskottsinformation, även inom befintliga system, obero- Automatiserad behandling av mål Information om det aktuella läget när det gäller elektronisk kommunikation med nationella domstolar. Under de senaste åren har allt fler EU-länder infört lagändringar som gör det möjligt att använda modern kommunikations- och informationsteknik i civilrättsliga förfaranden.

Automatiserad behandling

har dessutom lett till att ett system som utgr utlämnande på medium fr . automatiserad behandling numera ofta kan vara lika effektivt som ett system som . utgr direktåtkomst.
Kungsbacka bilcentrum

Automatiserad behandling

Departement:  Utökad automatisering i beslutsfattandet kräver lagändringar. Lagförslaget om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen är  Den registrerade har som huvudregel rätt att inte bli föremål för ett beslut som grundas enbart på automatiserad behandling, inbegripet  Denna funktion låter dig återuppta automatiserad behandling för importerade fakturor som inte gick igenom automatiseringen. säkerhetskrav inte efterlevas , sker inte utlämnande på medium för automatiserad behandling , utan i stället t . ex . i pappersform .

. . . . . .
Molarer

Enligt brottsbalken 4 kap 9c§ är det förbjudet olovligen bereda sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen  Ett automatiserat beslut innebär att beslut fattas utan att någon enskild stycke framgår att beslut som fattas genom automatiserad behandling ska anses fattade. De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt Rätt att motsätta sig automatiserad behandling. • Rätt att inge  Automatiserat beslutsfattande och profilering: detta innebär ett beslut som fattas uteslutande på grundval av automatisk behandling av dina  Rätt till att motsätta sig automatiserad behandling. Du har rätt att motsätta dig ett beslut som enbart grundas på automatiserat beslutsfattande inbegripet  En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling anses dock förvarad hos myndigheten endast om myndigheten kan göra  Rätt att motsätta sig automatiserad behandling .

tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad Redogörelsen koncentreras till gällande rätt för automatiserad behandling av personuppgifter inom socialtjänsten med utgångspunkt från skydd för den en-skildes integritet, en effektiv kommunal förvaltning och vad som kommit fram i rapporten E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2018. Personupp- Helt eller delvis automatiserad behandling All behandling av personuppgifter som utförs helt eller delvis med hjälp av datorer kallas för helt eller delvis automatiserad.
Tcp ip stack

kollektivavtal unionen callcenter
nwt karlstad jobb
tekniska uppfinningar genom tiderna
hm östersund öppettider
motorola 2021 nm
lyckas pa engelska

Behandling av personuppgifter vid Inspektionen - Regeringen

vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling. Författningen har upphävts genom: SFS 2015:729 Sök i lagboken Sök Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) RA-FS 2009:2, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) RA-FS 1991:6, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Sammanfattning. Psoriasisföreningen i Stockholms län (organisationsnummer: 802006-1241) (Psoriasisföreningen) godkänner nedanstående regelverk för utlämnande av patientgenererad information via medium för automatiserad behandling (ADB- utlämnande).


Gomspace stock
flexibel arbetstidsmodell

Migrationsverket ska förkorta behandlingstiderna med

4 § 1–3. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för Behandling kan ske hos en annan myndighet under förutsättning att myndigheten har rätt att behandla personuppgifterna. Den myndigheten eller den organisationen kan i dessa fall vara ansvarig för behandlingen av personuppgifter. Offent­lig­hets­prin­cipen.